Bắt đầu giao dịch EURUSD

Được tiếp cận với các thị trường tài chính thế giới và giao dịch các công cụ phổ biến nhất về các điều khoản cạnh tranh

Tìm hiểu thêm

Giao dịch từ bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Bắt đầu chỉ với 25 USD

Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD 0
Symbol EURUSD-T
Minimum Spread, USD 0.00001
Typical Spread, USD 0.00006
Limit / Stop Levels, USD 0.00006
SWAP Value (Long), Pips -0.969
SWAP Value (Short), Pips 0.334
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 100
Minimum Hedged Margin, EUR 50
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD 0
Symbol EURUSD-T
Minimum Spread, USD 0.00001
Typical Spread, USD 0.00006
Limit / Stop Levels, USD 0.00006
SWAP Value (Long), Pips -0.969
SWAP Value (Short), Pips 0.334
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 100
Minimum Hedged Margin, EUR 50
Trading Platform MetaTrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol EURUSD-Z
Minimum Spread, USD 0.0
Typical Spread, USD 0.00001
Limit / Stop Levels, USD 0.00001
SWAP Value (Long), Pips -0.969
SWAP Value (Short), Pips 0.334
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 100
Minimum Hedged Margin, EUR 50
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol EURUSD-Z
Minimum Spread, USD 0.0
Typical Spread, USD 0.00001
Limit / Stop Levels, USD 0.00001
SWAP Value (Long), Pips -0.969
SWAP Value (Short), Pips 0.334
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 200
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 100
Minimum Hedged Margin, EUR 50
Trading Platform MetaTrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri