Chính sách bảo mật

Có hiệu lực từ 07.01.2020

Aglobe Investment Ltd hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân. Tài liệu này là cam kết bảo mật của chúng tôi với các thông tin mà chúng tôi nắm giữ và quyền sử dụng những thông tin này. Các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được sẽ được dùng đúng mục đích hoặc được cho phép bởi luật. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi giữ sẽ được sử dụng một cách nghiêm túc, đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết về việc bảo mật thông tin cá nhân tuân thủ các Nguyên Tắc bảo mật cá nhân của Seychelles, như đạo luật quy định về quyền riêng tư hay bất kỳ luật liên quan nào khác.

 1. Điều khoản và điều kiện
 2. Các nguyên tắc chung
 3. Các điều cơ bản về xử lý dữ liệu khách hàng
 4. Phân loại dữ liệu khách hàng
 5. Chuyển tiếp dữ liệu khách hàng
 6. Phân tích hồ sơ
 7. Lưu trữ dữ liệu khách hàng
 8. Các quyền của khách hàng
 9. Chi tiết liên hệ

Trước khi sử dụng dịch vụ do Aglobe Investments LTD cung cấp và gửi dữ liệu cá nhân, Khách hàng nên tự làm quen và đồng ý với các nguyên tắc và điều kiện được quy định trong chính sách này. Quý khách tự nguyện chấp thuận các điều khoản đã cho bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm tương ứng trên biểu mẫu đăng ký Trader’s Room ban đầu để nhận các dịch vụ đầu tư.

1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐIỀU KHOẢN

1.1 Khách hàng- là bất kỳ cá nhân hay một pháp nhân nào bày tỏ muốn sử dụng, đang sử dụng hoặc đã sử dụng các dịch vụ đầu tư được cung cấp bởi Aglobe Investments’ Ltd cho đến khi chấm dứt mối quan hệ khách hàng.

1.2 Dữ liệu khách hàng - tất cả các loại thông tin, bao gồm cả các dữ liệu cá nhân mà Aglobe Investments Ltd biết liên quan đến khách hàng. Với các khách hàng là pháp nhân, Aglobe Investments Ltd xử lý các đại diện pháp nhân, người hưởng lợi và những người liên quan đến dữ liệu cá nhân để đáp ứng các yêu cầu của luật. Các danh mục dữ liệu khách hàng sẽ được phân loại theo mục 4 của tài liệu này.

1.3 Việc xử lý các dữ liệu của khách hàng - có nghĩa là bất kỳ hoạt động nào được thực hiện với dữ liệu khách hàng, bao gồm dữ liệu cá nhân được thu thập, ghi nhận, cấu trúc, giữ an toàn, thay đổi, chuyển tiếp, xoá, cất trữ, vv.

1.4 Người kiểm soát dữ liệu - Aglobe Investments Ltd là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ đầu tư cho khách hàng đóng vai trò như một người kiểm soát dữ liệu của khách hàng.

1.5 Đơn vị xử lý dữ liệu được uỷ quyền và/hoặc bên thứ ba khác - Aglobe Investments Ltd cũng có thể sử dụng các đơn vị xử lý dữ liệu thứ ba được uỷ quyền để thực hiện việc xử lý dữ liệu khách hàng, dựa trên những thoả thuận dịch vụ, được quản lý bởi những nguyên tắc từ Aglobe Investments Ltd cho việc bảo vệ các dữ liệu liên quan đến khách hàng. Aglobe Investments Ltd đảm bảo các đơn vị xử lý dữ liệu thực hiện xử lý dữ liệu của khách hàng tuân theo các chỉ thị của Aglobe Investments Ltd và phù hợp với các yêu cầu của việc bảo vệ dữ liệu.

2. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

2.1 Việc xử lý Dữ Liệu Khách Hàng tại Aglobe Investments Ltd được thực hiện theo yêu cầu và quy định pháp luật hiện hành của Cộng hòa Seychelles.

2.2 Aglobe Investments Ltd thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng việc lưu trữ nó trong một môi trường an toàn. Để phòng ngừa việc lộ thông tin hay các quyền truy cập trái phép, Aglobe Investments Ltdđã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật các thông tin thu thập được. Aglobe Investments Ltdcòn thêm nhiều bước bảo mật khác để bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân khách hàng khỏi bị dùng sai cách, mất hoặc truy cập trái phép, điều chỉnh hoặc bị lộ.

2.3 Aglobe Investments Ltd có quyền đơn phương sửa đổi nguyên tắc vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho khách hàng không quá 14 ngày trước khi có bất kỳ sửa đổi quan trọng nào thông qua trang web của AM PTY, email hoặc thông qua Trader`s Room. Trong các vấn đề không được quy định bởi Chính sách quyền riêng tư, Điều khoản và Điều kiện chung sẽ được áp dụng

2.4 Aglobe Investments Ltd sẽ không bán hoặc cho bên thứ 3 mượn thông tin cá nhân của khách hàng.

3. CƠ SỞ XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

3.1 Khách hàng đã chấp thuận để Aglobe Investment Ltd xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể;

 • việc xử lý dữ liệu là điều cần thiết để thực hiện thỏa thuận với Khách hàng, trong đó, Khách hàng là một bên thỏa thuận hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu trước khi tham gia thỏa thuận với Khách hàng;
 • xử lý dữ liệu là điều cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Aglobe Investments Ltd phải tuân theo;
 • việc xử lý dữ liệu là điều cần thiết cho các mục đích, lợi ích hợp pháp mà Aglobe Investments Ltd hoặc bên thứ ba theo đuổi, ngoại trừ trường hợp lợi ích đó bị ghi đè bởi lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của Khách hàng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3.2 Lợi ích hợp pháp của Aglobe Investments Ltd được thể hiện trong việc tăng cường hoạt động điều hành của chính mình trong việc cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ và sản phẩm tốt hơn, phát triển các sản phẩm của riêng mình, đảm bảo dữ liệu và bảo mật thông tin cũng như thực hiện các nghĩa vụ pháp lý chung được quy định trong các hành vi pháp lý.

3.3 Trên cơ sở đồng ý cho việc Xử lý Dữ liệu Khách hàng, Aglobe Investments Ltd sẽ yêu cầu khách hàng chấp thuận, ví dụ: với các ứng dụng và yêu cầu liên quan và cho phép Khách hàng tự nguyện chấp thuận.

4. DANH MỤC DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

4.1 Aglobe Investments Ltd có quyền và nghĩa vụ theo lĩnh vực hoạt động của mình để kiểm tra tính chính xác của dữ liệu Khách hàng có trong cơ sở dữ liệu bằng cách định kỳ yêu cầu Khách hàng xem xét và/hoặc sửa hoặc xác nhận tính chính xác của dữ liệu Khách hàng liên quan đến Khách hàng. Aglobe Investments Ltd không thu thập thông tin nhạy cảm về Khách hàng.

4.2 Aglobe Investments Ltd thu thập Dữ liệu Khách hàng chủ yếu từ Khách hàng (ví dụ: các ứng dụng và yêu cầu, trong quá trình tương tác với Khách hàng) và trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ (ví dụ: thực hiện thanh toán và chuyển khoản, chuyển tiếp lệnh chứng khoán, thực hiện hợp đồng, v.v. ).

4.3 Aglobe Investments Ltd cũng thu thập và xác minh Dữ liệu khách hàng từ các Bên thứ ba, chẳng hạn như:

 • sổ đăng ký công khai và riêng tư (ví dụ: Sổ đăng ký dân số, Sổ đăng ký kinh doanh, Sổ đăng ký thông tin tín dụng và các bộ xử lý được ủy quyền khác). Aglobe Investments Ltd sử dụng dữ liệu thu được từ cơ quan đăng ký và bộ xử lý được ủy quyền để xác minh và cập nhật Dữ liệu khách hàng;
 • ngân hàng trung gian, nhà môi giới nước ngoài và các đối tác kinh doanh khác nếu Khách hàng đã đồng ý với đối tác kinh doanh của chúng tôi cho mục đích này hoặc việc gửi dữ liệu được các hành vi pháp lý cho phép. Aglobe Investments Ltd sử dụng những dữ liệu này chủ yếu để cho phép cung cấp dịch vụ cho Khách hàng (ví dụ: dịch vụ thanh toán và đầu tư nước ngoài).

4.4 Dưới đây danh sách Dữ liệu Khách Hàng và mục đích Aglobe Investments Ltd xử lý Dữ liệu Khách Hàng.

Dữ liệu Khách hàng Mục đích xử lý dữ liệu
1. Dữ liệu cá nhân(ví dụ: tên, mã nhận dạng cá nhân, ngày sinh, dữ liệu trên tài liệu nhận dạng) Nhận dạng khách hàng
2. Chi tiết liên hệ (ví dụ: điện thoại, email, địa chỉ, ngôn ngữ) Tương tác với khách hàng
Marketing
3. Dữ liệu về nơi cư trú(ví dụ: quốc gia nơi cư trú, số nhận dạng người nộp thuế, quốc tịch) Thu thập và báo cáo thông tin liên quan đến thuế
4. Dữ liệu về lĩnh vực hoạt động (ví dụ: nghề nghiệp, giáo dục, dữ liệu về nhà tuyển dụng) Đánh giá mức độ tín nhiệm của Khách hàng đối với các khoản thanh toán trên tài khoản giao dịch
5. Dữ liệu tài chính(ví dụ: thu nhập, nghĩa vụ, tài sản lưu động, số tiền ký quỹ đầu tiên dự kiến) Đánh giá mức độ tín nhiệm của Khách hàng đối với các khoản thanh toán trên tài khoản giao dịch
6. Dữ liệu về độ tin cậy của Khách hàng và nguồn gốc của tài sản và của cải (ví dụ: dữ liệu về lịch sử thanh toán, dữ liệu về các mối liên hệ với rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm có tổ chức, dữ liệu về chủ lao động, đối tác giao dịch, quyền sở hữu được hưởng, nguồn thu nhập, dữ liệu về hoạt động kinh doanh, những người có liên quan, liệu Khách hàng có phải là người có liên quan chính trị hay không) Tuân thủ các yêu cầu thẩm định
7. Dữ liệu về chuyên môn của Khách hàng (ví dụ: kiến thức và kinh nghiệm đầu tư, trình độ học vấn, nghề nghiệp, mục tiêu đầu tư của Khách hàng) Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ và chứng khoán được cung cấp cho Khách hàng và đánh giá kiến thức chuyên môn của Khách hàng
8. Dữ liệu liên quan đến chứng khoán (ví dụ: giao dịch chứng khoán và lệnh giao dịch, số lượng chứng khoán, khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, mã LEI) Báo cáo và giám sát giao dịch liên quan đến các đặc điểm lạm dụng thị trường và báo cáo các giao dịch đáng ngờ
9. Dữ liệu liên hệ (liên hệ thông qua phương thức điện tử, ghi âm cuộc gọi, đến văn phòng) Tuân thủ các yêu cầu thẩm định
Quản lý rủi ro bảo mật
10. Dữ liệu về thói quen, sở thích và sự hài lòng của Khách hàng (ví dụ: trạng thái Khách hàng, dữ liệu về việc sử dụng Dịch vụ, thắc mắc và khiếu nại của Khách hàng, phản hồi của khảo sát) Phát triển sản phẩm và dịch vụ
11. Dữ liệu về phân khúc của Khách hàng (ví dụ: nhân khẩu học) Marketing trực tiếp, tổ chức các chiến dịch, hội thảo webinar và seminar
. Dữ liệu thu được trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ pháp luật (ví dụ: dữ liệu phát sinh từ các yêu cầu của cơ quan điều tra, công chứng, cơ quan thuế, tòa án, yêu cầu của thừa phát lại của tòa án) Hợp tác với các cơ quan giám sát và các tổ chức khu vực công khác, thực hiện các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như tài khoản tạm giữ
13. Dữ liệu liên quan đến việc tham gia vào các trò chơi và chiến dịch tiêu dùng v.d. dữ liệu về các giải thưởng giành được trong các trò chơi đầu tư và các trò chơi tiêu dùng khác và điểm thu thập được trong các chiến dịch) Tuân thủ các điều khoản chiến dịch (ví dụ: thanh toán số tiền đã thắng được)
Marketing trực tiếp (ví dụ: gửi lời mời đến người tham gia, lời nhắc, v.v.).
14. Dữ liệu về gia đình của Khách hàng và / hoặc những người có liên quan (chẳng hạn như thông tin về gia đình của Khách hàng, những người thừa kế và những người có liên quan khác (chỉ được sử dụng trong trường hợp Khách hàng có liên quan đến một người có liên quan đến chính trị hoặc Khách hàng đã qua đời). Ngoài ra, liệu Khách hàng có phải là người tiếp xúc chính trị hay không) Tuân thủ các yêu cầu thẩm định
15. Dữ liệu trên các phần của Trang web mà Khách hàng đã truy cập Quản lý rủi ro, giám sát và điều tra để chống lại gian lận (ví dụ: gian lận thanh toán)

4.5 Liên quan đến hoạt động marketing trực tiếp (chẳng hạn như tin tức về công ty, thông tin về các chiến dịch và các cập nhật tương tự khác để nâng cao kiến thức của Khách hàng liên quan đến thị trường tài chính, v.v.), Khách hàng có quyền chọn nhận hay không nhận email liên quan đến tiếp thị từ địa chỉ email đã gửi của họ. Tùy chọn như vậy cũng có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào thông qua Phòng của nhà giao dịch, trong bảng "Đăng ký". Bạn cũng có thể hủy đăng ký nhận những email tiếp thị này bằng cách nhấp vào liên kết trong e-mail đã nhận.

5. MANG LẠI DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

5.1 Aglobe Investments Ltd có quyền chuyển tiếp Dữ liệu khách hàng cho các Bên thứ ba sau:

 • Các cơ quan thực thi pháp luật, chẳng hạn như thừa phát lại, văn phòng công chứng, cơ quan thuế, cơ quan giám sát và các đơn vị tình báo tài chính khi có yêu cầu. Aglobe Investments Ltd cũng có thể liên hệ với các cơ quan có liên quan trong trường hợp Khách hàng vi phạm thỏa thuận với Khách hàng.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên quản trị thứ 3 tùy từng thời điểm, nếu cần cho việc cung cấp dịch vụ, quản trị nền tảng giao dịch hoặc hỗ trợ trải nghiệm khách hàng hoặc kỹ thuật.
 • Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, ví dụ như ngân hàng, hệ thống thanh toán, các tổ chức tham gia vào chu trình thực hiện, thanh toán và báo cáo giao dịch (ví dụ: các thị trường được quản lý như địa điểm thực hiện, cơ sở giao dịch đa phương, cơ sở giao dịch có tổ chức, kho thương mại, nhà môi giới trong và ngoài nước).
 • Kiểm toán viên, nhà tư vấn pháp lý và tài chính.
 • Các bên thứ ba duy trì sổ đăng ký (chẳng hạn như sổ đăng ký tín dụng, sổ đăng ký dân số, sổ đăng ký thương mại, sổ đăng ký chứng khoán hoặc các sổ đăng ký khác nắm giữ hoặc trung gian dữ liệu khách hàng).
 • Những người khác có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Aglobe Investments Ltd, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và dịch vụ bưu chính.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ chuyên cung cấp thông tin và hệ thống cơ sở hạ tầng cho Aglobe Investments Ltd.
 • Dịch vụ Xác minh Danh tính
 • Aglobe Investments Ltd có thể chia sẻ dữ liệu khách hàng trong trường hợp sáp nhập, bán, tái cấu trúc, mua lại, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc định đoạt khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của Aglobe Investments Ltd (bao gồm cả việc phá sản hoặc tố tụng tương tự).

5.2 Khi sử dụng các nhà cung cấp thứ ba (Bộ xử lý được ủy quyền) để Xử lý Dữ liệu Khách hàng, Aglobe Investments Ltd phải đảm bảo rằng họ chỉ xử lý Dữ liệu Khách hàng theo hướng dẫn của Aglobe Investments Ltd và phù hợp với các yêu cầu đặt ra để bảo vệ dữ liệu. Bộ xử lý được ủy quyền phải có đủ mức độ bảo vệ dữ liệu để đảm bảo truyền dữ liệu an toàn.

6. PHÂN TÍCH HỒ SƠ

6.1 Aglobe Investments Ltd phân tích dữ liệu từ một hồ sơ khách hàng với mục đích chính là để giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm dựa trên những lợi ích hợp pháp của Aglobe Investments Ltd. Phân tích hồ sơ còn được dùng cho việc đánh giá khách hàng liên quan tới rủi ro của việc ngăn chặn rửa tiền và cung cấp tài chính cho các hoạt động khủng bố. Những việc xử lý dữ liệu đó diễn ra để đảm bảo việc hoàn toàn tuân theo luật của một công ty đầu tư.

7. VIỆC LƯU TRỮ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

7.1 Aglobe Investments Ltdsẽ không xử lý Dữ liệu Khách hàng lâu hơn mức cần thiết để thực hiện các mục tiêu của Xử lý, bao gồm cả việc tuân thủ nghĩa vụ, quy định trong các hành vi pháp lý, để lưu giữ dữ liệu và để giải quyết tranh chấp phát sinh từ (các) thỏa thuận đã ký với Khách hàng hoặc để giải quyết các tranh chấp tiềm ẩn. Aglobe Investments Ltd sẽ lưu giữ dữ liệu của Khách hàng, người đã ký kết thỏa thuận với Khách hàng để nhận các dịch vụ đầu tư, trong ít nhất năm năm sau khi chấm dứt quan hệ với Khách hàng, trừ khi pháp luật quy định các điều khoản khác về bảo quản dữ liệu hoặc tài liệu.

7.2 Nhìn chung, Aglobe Investments Ltd sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho đến khi thời hạn kết thúc

8. CÁC QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG

8.1 Aglobe Investments Ltd tôn trọng các quyền của khách hàng trong việc truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của họ. Aglobe Investments Ltd sẽ yêu cầu phản hồi về bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình xử lý dữ liệu và, khi có thể, đưa quyền truy cập, sửa hoặc xoá dữ liệu cá nhân. Khách hàng có quyền truy cập và xem lại các dữ liệu mà khách hàng đã gửi trong Phòng của nhà giao dịch. Các khách hàng có quyền:

 • nhận thông tin về việc liệu Aglobe Investments Ltd có đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của họ hay không và nếu có, quyền nhận thông tin về loại dữ liệu đang được xử lý (cũng hiển thị trong Trader’s Room) và dữ liệu được lưu giữ trong bao lâu;
 • yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của họ nếu các thay đổi đã được thực hiện đối với dữ liệu hoặc dữ liệu không chính xác (cũng có thể hiển thị trong Trader’s Room);
 • cấm sử dụng dữ liệu liên lạc của họ để nhận bản tin và chào hàng qua e-mail hoặc số điện thoại cho các mục đích tiếp thị. Khách hàng có thể thay đổi tùy chọn nhận các thông báo như vậy trong Phòng giao dịch khi chọn `Đăng ký`. Từ các bản tin và ưu đãi, Khách hàng cũng có thể hủy đăng ký trực tiếp từ e-mail đã nhận;
 • yêu cầu ngừng Xử lý Dữ liệu Cá nhân của khách hàng nếu Quá trình xử lý được thực hiện bất hợp pháp có nghĩa là Aglobe Investments Ltd thiếu cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu đó. Aglobe Investments Ltd không có quyền xử lý Dữ liệu khách hàng trừ khi lợi ích của Aglobe Investments Ltd vượt quá giới hạn tiềm ẩn về quyền của Khách hàng (ví dụ: thực hiện các nghĩa vụ pháp lý chung);
 • yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của họ nếu Aglobe Investments Ltd không có quyền xử lý dữ liệu đó hoặc xử lý dữ liệu trên cơ sở được Khách hàng đồng ý và Khách hàng rút lại sự đồng ý. Không thể yêu cầu xóa trong phạm vi mà Aglobe Investments Ltd có quyền hoặc nghĩa vụ xử lý Dữ liệu Cá nhân (ví dụ: để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, thực hiện hợp đồng, thực hiện lợi ích hợp pháp của mình). Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của một cá nhân sẽ dẫn đến việc đóng (các) tài khoản của họ, xóa dữ liệu của họ khỏi quá trình xử lý tích cực và chấm dứt mối quan hệ với Khách hàng.
 • nhận một bản sao dữ liệu cá nhân của mình mà Khách hàng đã gửi cho Aglobe Investments Ltd và đang được xử lý trên cơ sở đồng ý hoặc để thực hiện thỏa thuận với Khách hàng, ở định dạng điện tử có thể đọc được phổ biến và nếu có thể về mặt kỹ thuật, hãy chuyển tiếp dữ liệu đó đến một nhà cung cấp dịch vụ khác . Trong trường hợp chuyển tiếp dữ liệu cho bên thứ ba, phải nhận và xác minh các hướng dẫn rõ ràng bằng văn bản từ Khách hàng. Khách hàng phải thừa nhận rằng tính khả chuyển của dữ liệu chỉ có thể được thực thi với dữ liệu đã được thu thập để hoàn thành thỏa thuận với Khách hàng hoặc đã được thu thập dựa trên sự đồng ý của Khách hàng.
 • đối tượng đưa ra quyết định tự động mà không có sự tương tác của con người.

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ

9.1 Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các nguyên tắc xử lý dữ liệu của Aglobe Investments` Ltd hoặc không hài lòng với cách Aglobe Investments` Ltd xử lý thông tin cá nhân, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để giải đáp thắc mắc và/hoặc giải quyết mối quan tâm của quý khách. Chi tiết liên hệ chung của Aglobe Investments` Ltd có trên trang web: www.admiralmarkets.sc/vn, chọn "Liên hệ với chúng tôi".

9.2 Aglobe Investments Ltd sẽ ghi nhận khiếu nại của quý khách trong vòng 7 ngày. Aglobe Investments Ltd sẽ trả lời khiếu nại của quý khách trong vòng 30 ngày.

9.3 Nếu không hài lòng với phản hồi nhận được từ Aglobe Investments Ltd, quý khách có thể khiếu nại lên Ủy ban Dịch vụ tài chính Seychelles qua email: complaints@fsaseychelles.sc