Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

CFD trên Cổ phiếu

*6 (sáu) giao dịch một chiều với tài khoản Trade.MT5 và/hoặc 3 (ba) giao dịch 2 chiều với tài khoản Trade.MT4.

Ưu đãi không phí hoa hồng áp dụng cho giao dịch Cổ phiếu CFD (không bao gồm các sàn giao dịch Chứng khoán Úc và Tokyo). Bắt đầu từ ngày 13.07.2021, sẽ không tính phí hoa hồng cho việc mở và / hoặc đóng các vị trí đủ điều kiện trong số lượng giao dịch miễn phí được phép. Khách hàng hiện tại sẽ tự động tham gia ưu đãi , không cần đăng ký bổ sung. Điều khoản và Điều kiện được áp dụng.

CFD trên ETF (Exchange-traded funds)

Lưu ý:
 1. Các lệnh fill có thể áp dụng với cổ phiếu và ETF CFD: FOK, IOC.
 2. Với các hợp đồng CFD trên cổ phiếu Mỹ, Châu Âu và ETF, giá được cập nhật theo thời gian thực từ các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ và Châu Âu của Cboe nhưng chỉ có giá trị chỉ thị mà thôi (indicative quote). Giá trong tài khoản demo sẽ cập nhật chậm hơn so với thời gian thực (delayed pricing).
 3. Với các cổ phiếu CFD được giao dịch tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giá chỉ thị (indicative quote) sẽ được cập nhật chậm hơn so với thời gian thực (delayed pricing) trên cả tài khoản thực và tài khoản demo. Admiral Markets không hỗ trợ lệnh chờ, lệnh cắt lỗ và chốt lời có liên quan đến các công cụ tài chính tương tự.
 4. Đối với cổ phiếu và ETF CFD, phí hoa hồng được áp dụng trên các giao dịch một chiều và được tính phí trên mỗi giao dịch, tức là mỗi lần tài sản được mua hoặc bán. Nếu phí hoa hồng trên mỗi giao dịch nhỏ hơn phí hoa hồng tối thiểu, thì trader mặc định phải trả phí hoa hồng tối thiểu.
 5. Đối với cổ tức hoặc các hình thức lãi suất liên quan đến CFD cổ phiếu, ETF và chỉ số chứng khoán, số dư tài khoản sẽ được điều chỉnh theo mức thuế khấu trừ tại nguồn, trong trường hợp áp dụng.
Lưu ý:
 1. Các lệnh fill (fill policy) có thể áp dụng với cổ phiếu: FOK, IOC, Return
 2. Với các cổ phiếu Mỹ và Châu Âu, giá được cập nhật theo thời gian thực từ các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ và Châu Âu của Cboe nhưng chỉ có giá trị chỉ thị mà thôi (indicative quote). Giá trong tài khoản demo sẽ cập nhật chậm hơn so với thời gian thực (delayed pricing).
 3. Với các cổ phiếu được giao dịch tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giá chỉ thị (indicative quote) sẽ được cập nhật chậm hơn so với thời gian thực (delayed pricing) trên cả tài khoản thực và tài khoản demo. Admiral Markets không hỗ trợ lệnh chờ, lệnh cắt lỗ và chốt lời có liên quan đến các công cụ tài chính tương tự.
 4. Đối với cổ phiếu, phí hoa hồng được áp dụng trên các giao dịch một chiều và được tính phí trên mỗi giao dịch, tức là mỗi lần tài sản được mua hoặc bán. Nếu phí hoa hồng trên mỗi giao dịch nhỏ hơn phí hoa hồng tối thiểu, thì trader mặc định phải trả phí hoa hồng tối thiểu.
 5. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ tính thêm phí giao dịch nội địa (như thuế trước bạ của Anh, thuế giao dịch tài chính của Pháp...) và điều chỉnh lãi suất của quý khách hàng theo thuế khấu trừ tại nguồn hoặc các loại thuế khác nếu cần.
Lưu ý:
 1. Các lệnh fill có thể áp dụng với ETF: FOK, IOC, Return
 2. Với các quỹ ETF Mỹ và Châu Âu, giá được cập nhật theo thời gian thực từ các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ và Châu Âu của Cboe nhưng chỉ có giá trị chỉ thị mà thôi (indicative quote). Giá trong tài khoản demo sẽ cập nhật chậm hơn so với thời gian thực (delayed pricing).
 3. Đối với ETF, phí hoa hồng được áp dụng trên các giao dịch một chiều và được tính phí trên mỗi giao dịch, tức là mỗi lần tài sản được mua hoặc bán. Nếu phí hoa hồng trên mỗi giao dịch nhỏ hơn phí hoa hồng tối thiểu, thì trader mặc định phải trả phí hoa hồng tối thiểu.
 4. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ điều chỉnh lãi suất của các nhà đầu tư (như cổ tức) theo thuế khấu trừ tại nguồn hoặc các loại thuế khác nếu có

Phí quản lý tài khoản Hồi Giáo

Trader có thể tìm hiểu phí quản lý dành cho các công cụ tài chính trong tài khoản Hồi giáo (miễn phí qua đêm) tại đây:

Phí quản lý tài khoản Hồi Giáo