Great Britain Pound vs US Dollar (GBPUSD)

Bắt đầu giao dịch GBPUSD

Được tiếp cận với các thị trường tài chính thế giới và giao dịch các công cụ phổ biến nhất về các điều khoản cạnh tranh

Tìm hiểu thêm

Giao dịch từ bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Bắt đầu chỉ với 25 USD

Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD 0
Symbol GBPUSD-T
Minimum Spread, USD 0.00002
Typical Spread, USD 0.0002
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.508
SWAP Value (Short), Pips -0.415
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, GBP 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, GBP 100
Minimum Hedged Margin, GBP 50
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD 0
Symbol GBPUSD-T
Minimum Spread, USD 0.00002
Typical Spread, USD 0.0002
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.508
SWAP Value (Short), Pips -0.415
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, GBP 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, GBP 100
Minimum Hedged Margin, GBP 50
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol GBPUSD-Z
Minimum Spread, USD 0.00001
Typical Spread, USD 0.00006
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.508
SWAP Value (Short), Pips -0.415
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, GBP 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, GBP 100
Minimum Hedged Margin, GBP 50
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol GBPUSD-Z
Minimum Spread, USD 0.00001
Typical Spread, USD 0.00006
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.508
SWAP Value (Short), Pips -0.415
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, GBP 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 200
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, GBP 100
Minimum Hedged Margin, GBP 50
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri