การฝากและถอนเงิน

ตารางด้านล่างนี้ คือช่องทางในการฝากและถอนเงินจากบัญชี Admiralsของคุณ


ค่าธรรมเนียมที่เกียวข้องกับการซื้อขาย
คอมมิชชั่น โปรดตรวจสอบอัตราค่าคอมมิชชั่นและค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำในข้อกำหนดสัญญา


การโอนภายใน
ระหว่างบัญชีของลูกค้าแต่ละบัญชี
บัญชีที่ใช้สกุลเงินเดียวกัน ฟรี
บัญชีที่ใช้สกุลเงินแตกต่างกัน จำนวน 1%
ระหว่างกระเป๋าเงินของลูกค้า, กระเป๋าเงินและบัญชีเทรด
กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเงินและบัญชีเทรดที่ใช้สกุลเงินเดียวกัน ฟรี
กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเงินและบัญชีเทรดที่มีสกุลเงินแตกต่างกัน 1 โอนฟรี 5 ครั้ง, หลังจากนั้นจะมีค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินโอน (min. 1 EUR)
กระเป๋าเงิน Wallet และบัญชีลงทุน, บัญชีลงทุนและบัญชีเทรด, บัญชีลงทุน 4 2,99% ของจำนวนเงิน


ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เปิดบัญชีจริงหรือบัญชีเดโม ฟรี
Inactivity fee (valid as of 02.03.2021) 2 10 ยูโร (ต่อเดือน)
ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 3 0.3%

  1. จำกัด 24 ชั่วโมงต่อลูกค้าหนึ่งราย
  2. ค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว - จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมกับบัญชีเทรดที่ไม่มีการทำธุรกรรมใด ๆ ภายใน 24 เดือนที่ผ่านมา และไม่มีการใช้บัญชีในการเปิดสถานะซื้อขายใด ๆ เลย จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีมีมากกว่า 0 เท่านั้น
  3. การซื้อขายหุ้น, ETF, CFD หุ้น และ CFD ETF ที่ quote ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักในบัญชีจะมีค่าธรรมเนียมการแปลงเงินที่ 0.3% จากการแปลงขั้นต่ำที่ 0.01 หน่วยของสกุลเงินหลักในบัญชี และค่าธรรมเนียมการแปลงนี้จะใช้กับกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งค่าการบริการต่างๆ
  4. เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการฝากเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร

ข้อกำหนดการชำระเงิน

มีผลตั้งแต่วันที่ 21.02.2023

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด") มีผลบังคับใช้กับการโอนใดๆ ที่ทำโดยลูกค้าของ Admirals SC Ltd เพื่อจุดประสงค์ในการฝากเงินหรือถอนเงินจาก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การชำระเงิน") บัญชีซื้อขายของลูกค้าซึ่งเปิดด้วย Admirals SC Ltd.

เมื่อส่งคำขอไปยัง Admirals SC Ltd เพื่อทำการชำระเงิน ถือว่าลูกค้าแต่ละรายยืนยันว่า พวกเขาได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดสำหรับวิธีการชำระเงินที่เลือกใช้ภายใน Traders Room ในส่วนที่ไม่ได้กำหนดโดย "ข้อกำหนด" เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ข้อกำหนดบัญชีทั่วไปของ Admirals SC Ltd

1. การชำระเงิน

1.1 ลูกค้าสามารถส่งคำขอชำระเงินเมื่อใดก็ได้ และ Admirals จะดำเนินการต่อไป โดยที่ลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัญชีทั่วไปตลอดจนเงื่อนไขการชำระเงินของ Admirals โปรดทราบว่า Admirals จะไม่ยอมรับหรือประมวลผลการชำระเงินที่ส่งถึงหรือมาจากบัญชีที่เป็นของบุคคลอื่น (บุคคลที่สาม) ที่ไม่ใช่ลูกค้า

1.2 ในกรณีการถอนเงิน Admirals ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการคำขอดังกล่าวกับธนาคารเดียวกัน ธนาคารกลางเดียวกัน และไปยังบัญชีเดียวกันกับที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงินครั้งแรกหรือครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกหรือต้องการใช้วิธีการถอนเงินแบบใดก็ตาม

1.3 Admirals สงวนสิทธิ์ในการระงับการดำเนินการกับการชำระเงินและในการขอเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ได้ทุกเมื่อเพื่อตรวจสอบที่มาของการชำระเงินหรือในกรณีอื่นใดที่ Admirals เห็นว่าจำเป็น

2. รายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติม

2.1 รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (เช่น ขีดจำกัดการชำระเงิน กำหนดเวลา ฯลฯ) จะแสดงใน Dashboard ขณะที่ส่งคำขอการชำระเงิน ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับทราบรายละเอียดดังกล่าวก่อนที่จะสร้างคำขอการชำระเงินใดๆ

3. คำขอการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด

3.1 ลูกค้าควรระวังที่จะไม่ก่อให้เกิดความไม่ถูกต้องในคำขอการชำระเงิน ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าสร้างคำขอการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด จะไม่ถือเป็นหน้าที่ของ Admirals ในการเรียกการชำระเงินดังกล่าวคืนจากผู้ให้บริการชำระเงิน หรือชำระเงินคืนแก่ลูกค้าสำหรับค่าธรรมเนียม ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในที่นี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินชดเชยแก่ Admirals สำหรับต้นทุนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำขอการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดดังกล่าว

4. ค่าธรรมเนียม

4.1 การเปิดบัญชีเทรดหรือบัญชีทดลองไม่มีค่าใช้จ่าย

4.2 หากสกุลเงินหลักของบัญชีเทรดของลูกค้าต่างจากสกุลเงินหลักของเงินที่จะโอน จำนวนเงินที่โอนจะแปลงเป็นสกุลเงินหลักของบัญชีเทรดของลูกค้า จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารผู้รับของ Admirals ซึ่งเป็นที่ที่จะส่งการชำระเงินไปในการแปลงเงิน

4.3 เงินฝากจะได้รับการโอนไปยังบัญชีเทรดของลูกค้าภายในหนึ่งวันทำการเมื่อจำนวนเงินดังกล่าวแสดงในบัญชีธนาคารของ Admirals แล้ว

4.4 หากมีค่าบริการจากธนาคารเพิ่มเติมในการโอน (จากธนาคารที่รับเงินหรือธนาคารกลาง) ค่าบริการดังกล่าวจะหักออกจากเงินที่โอน ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงอาจได้รับเงินเป็นจำนวนต่ำกว่าที่ตั้งใจไว้แต่แรก Admirals จะไม่รับผิดชอบในการชำระค่าบริการใดๆ ที่เกิดจากการโอนโดยธนาคารอื่น

4.5 หากมีการโอนเงินที่มีการหักค่าบริการ (ซึ่งเป็นค่าบริการโอนเงินประเภทหนึ่ง เช่น “ค่าบริการทั้งหมดชำระโดยผู้รับเงิน” หรือ “แบ่งค่าใช้จ่ายร่วมกัน”) มาที่บัญชีธนาคารของ Admirals ค่าบริการดังกล่าวจะหักออกจากจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีเทรดของลูกค้า

4.6 Admirals ดำเนินการถอนเงินจากบัญชีเทรดของลูกค้าภายในวันทำการเดียวกัน โดยที่คำขอถอนเงินดังกล่าวจะต้องมาถึง Admirals ก่อนเวลา 17:00 น. หาก Admirals ได้รับคำขอถอนเงินหลังเวลา 17:00 น. ในวันทำการ หรือสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคารจะได้รับการดำเนินการในวันทำการถัดไป ในกรณีที่เข้าร่วมในแคมเปญโบนัสของ Admirals การถอนอาจใช้เวลานานขึ้น

4.7 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจะคิดเป็นสกุลเงินหลักเดียวกับที่ใช้ในบัญชีเทรดของลูกค้า นั่นคือ หากสกุลเงินหลักของบัญชีเป็น AUD ค่าธรรมเนียมจะคิดเป็น AUD เช่นกัน ถ้าสกุลเงินหลักของบัญชีเป็น EUR ค่าธรรมเนียมก็จะคิดเป็น EUR

4.8 โปรดทราบว่าการเทรดอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโรลโอเวอร์ (เช่น สวอปหรือดอกเบี้ย) สำหรับสถานะหรือตราสารที่ถือข้ามคืน และเครดิต/เดบิตของการปรับเงินปันผลของสถานะใน CFD หุ้นและ CFD ดัชนี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสัญญาในเว็บไซต์ของ Admirals

5. กฎหมายท้องถิ่น

5.1 เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับบริการทางการเงินและการซื้อขายเงินอาจแตกต่างกันเป็นอย่างมากในแต่ละภูมิภาค ลูกค้าแต่ละรายจึงมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหน้าที่ในการชำระภาษีที่เกี่ยวข้อง

6. การทำงานผิดพลาดในระบบการชำระเงิน

6.1 ลูกค้าทุกรายควรรับทราบจุดอ่อนที่มีอยู่ในระบบการชำระเงินออนไลน์ที่อาจก่อให้เกิดความล้มเหลว ความล่าช้า และ/หรือการหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการการชำระเงิน ขอแนะนำเป็นอย่างสูงให้ลูกค้าหมั่นอัพเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันเสมอและตรวจหาไวรัสในคอมพิวเตอร์ของตนอย่างต่อเนื่อง

6.2 Admirals จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การทำงานผิดพลาด และ/หรือการหยุดทำงานของระบบการชำระเงินและ/หรือระบบทางเทคนิคอื่นใด ซึ่งเป็นของหรือดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน และ/หรือไม่รับผิดชอบต่อผลจากความล่าช้า การทำงานผิดพลาด และ/หรือการหยุดทำงานดังกล่าว