Lịch Forex

Lịch về sự kiện kinh tế của chúng tôi giúp các nhà giao dịch theo dõi các thông báo tài chính quan trọng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế cơ bản và tạo ra các biến động về giá. Tất cả các loại thương nhân đều chú ý đến các sự kiện toàn cầu vậy nên lịch kinh tế như là một trong những công cụ quan trọng trong "kho vũ khí cơ bản" của họ.

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

{{ events[0].Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} Thời gian hiện tại: {{ time }}
Thời gian Quốc gia Tác động Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
{{ event.Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} Thời gian hiện tại: {{ time }}
Thời gian Quốc gia Tác động Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
{{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Currency }} {{ event.Actual }} {{ event.Forecast }} {{ event.Previous }}

Chú thích:

  • Thời gian: Thời gian tin tức sẽ được xuất bản.
  • Quốc gia: Hiển thị đơn vị tiền tệ bị ảnh hưởng. Tất cả các cặp tiền tệ với loại tiền tệ đó có thể bị ảnh hưởng.
  • Tác động: Cho biết mức độ có thể có của hiệu ứng của tin tức có thể có trên thị trường.
  • Sự kiện: Tên sự kiện Tin tức.
  • Trước đó: Dữ liệu trong quá khứ.
  • Dự báo: Chiếu kết quả có thể.
  • Thực tế: Kết quả của sự kiện tin tức.

Cách diễn giải dữ liệu:

  • Nếu dữ liệu thực tế được xuất bản khác với dữ liệu dự báo, bạn có thể mong đợi biến động theo đơn vị tiền tệ tương ứng
  • Một sự khác biệt cao hơn có khả năng gây ra biến động cao hơn
  • Chỉ báo tác động cho biết mức độ biến động được dự kiến