Thủ tục để mở tài khoản

Trước khi bạn mở tài khoản giao dịch trực tiếp với Aglobe Investments Ltd và bắt đầu giao dịch, chúng tôi yêu cầu bạn tự làm quen với các quy trình tham gia của chúng tôi để thực hiện các nghĩa vụ khách hàng của bạn và để hoạt động theo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bạn cũng nên đọc tài liệu pháp lý của Aglobe Investments Ltd quy định việc cung cấp các dịch vụ đầu tư. Tài liệu pháp lý phục vụ mục đích thông báo cho bạn về trách nhiệm pháp lý và thực tiễn kinh doanh của chúng tôi.

Tài liệu cần thiết cho Cá nhân:

 1. Hộ chiếu (dưới 10 tuổi) có dán ảnh hoặc CMND do chính phủ cấp (dưới 10 tuổi) có dán ảnh.

Tài liệu cần thiết cho thực thể pháp lý:

 1. Hộ chiếu (dưới 10 tuổi) có dán ảnh hoặc CMND do chính phủ cấp (dưới 10 tuổi) có dán ảnh.
 2. Các tài liệu đăng ký (giấy chứng nhận thành lập / đăng ký, bản ghi nhớ, các điều khoản của hiệp hội, giấy chứng nhận địa chỉ trụ sở đã đăng ký, v.v.)) được đăng ký với tất cả các thay đổi, bổ sung, kèm theo các xác nhận liên quan về việc chỉ định (những) người có quyền hành động nhân danh pháp nhân;
 3. Các tài liệu xác nhận về cấu trúc quyền sở hữu của thực thể pháp lý, mà cũng phải bao gồm các chi tiết cá nhân của tất cả các chủ sở hữu có lợi cuối cùng. Xin lưu ý rằng người hưởng lợi cuối cùng chỉ có thể là một người tự nhiên;
 4. Hóa đơn tiện ích hoặc bảng sao kê ngân hàng xác nhận địa điểm kinh doanh (tài liệu không được quá 3 tháng);
 5. Mã LEI (mã định danh thực thể pháp lý). Tìm thêm thông tin tại đây:
  https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei

Xin lưu ý rằng đại diện của Aglobe Investments Ltd có quyền yêu cầu bổ sung (nếu xét thấy cần thiết):

 1. Chứng nhận giấy ủy quyền cho đại diện;
 2. Các bản sao được chứng thực và được dịch của các tài liệu đã gửi cần có mục đích tuân thủ để xác minh dữ liệu đã gửi.
 3. Chứng thư đảm bảo và bồi thường (áp dụng cho ủy thác hưu bổng)
 4. Bất kỳ tài liệu nào khác để kết thúc đánh giá cho việc giới thiệu.


Văn bản pháp lý và các chính sách:

Tài liệu tiết lộ

Tài liệu về chính sách

Tài liệu bổ xung