Nạp và rút tiền

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn nạp hoặc rút tiền có sẵn trên tài khoản giao dịch Admiral Markets AS.


Phí liên quan đến giao dịch
Hoa hồng Vui lòng tìm tỷ giá hoa hồng và giá trị hoa hồng tối thiểu trong Thông số kỹ thuật hợp đồng


Chuyển khoản nội bộ
Giữa một tài khoản giao dịch riêng biệt của khách hàng:
Các tài khoản có cùng loại tiền tệ cơ bản Miễn phí
Tài khoản có các đơn vị tiền tệ cơ sở khác nhau 1% số tiền
Giữa một ví tách biệt của khách hàng, ví và tài khoản giao dịch:
Các ví, ví và tài khoản có cùng đơn vị tiền tệ Miễn phí
Các ví, ví và tài khoản khác đơn vị tiền tệ 1 5 lần chuyển đổi miễn phí, 1% các lần chuyển đổi sau đó (min. 1 EUR)
Ví và tài khoản Đầu tư, tài khoản Đầu tư và Tài khoản Giao dịch, Các tài khoản Đầu tư 4 2,99% số tiền


Phí bổ sung
Mở tài khoản giao dịch thật hoặc thử Miễn phí
Inactivity fee (valid as of 02.03.2021) 2 10 EUR (mỗi tháng)
Phí chuyển đổi tiền tệ 3 0,3%

  1. giới hạn mỗi 24 giờ cho mỗi khách hàng
  2. Phí không hoạt động - số tiền được tính vào tài khoản giao dịch không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong 24 tháng trước và không được sử dụng để giữ vị thế đang mở. Chỉ bị tính phí nếu số dư tài khoản lớn hơn 0.
  3. Giao dịch Cổ phiếu, ETF, CFD Cổ phiếu và ETF CFD được báo giá bằng các đơn vị tiền tệ khác đơn vị tiền cơ sở của tài khoản giao dịch phải chịu phí chuyển đổi 0,3% được làm tròn lên ít nhất 0,01 đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản giao dịch.
  4. Chỉ khi không có khoản tiền nạp nào được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng

Điều khoản thanh toán

Có hiệu lực từ 02.03.2021

Các điều khoản và điều kiện này (sau đây gọi là “Điều khoản”) áp dụng cho bất kỳ chuyển khoản nào được thực hiện bởi khách hàng của Aglobe Investments Ltd với mục đích gửi tiền vào hoặc rút tiền từ (sau đây gọi là “Thanh toán”) tài khoản giao dịch của khách hàng, đã được mở bằng Aglobe Investments Ltd.

Khi gửi yêu cầu thanh toán cho Aglobe Investments Ltd, mỗi khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này đối với phương thức thanh toán đã sử dụng được chọn trong Phòng giao dịch. Đối với các vấn đề không được xác định bởi Điều khoản này, Điều khoản tài khoản chung của Aglobe Investments Ltd sẽ được áp dụng.

1. Thanh toán

1.1 Quý khách có thể gửi Yêu cầu Thanh Toán bất kỳ lúc nào và Admiral Markets sẽ chấp thuận điều đó, miễn là quý khách tuân thủ Điều khoản Tài khoản và Điều khoản Thanh toán của Admiral Markets. Xin lưu ý rằng Admiral Markets sẽ không chấp nhận cũng như xử lý các Khoản thanh toán được chuyển hướng đến hoặc bắt nguồn từ tài khoản của người khác (người thứ ba) không phải là khách hàng.

1.2 Trong trường hợp rút tiền, Admiral Markets có quyền thực hiện yêu cầu đó cho cùng một ngân hàng, ngân hàng trung gian và cùng một tài khoản mà khách hàng sử dụng để thực hiện Thanh toán ban đầu hoặc bất kỳ khoản thanh toán trước nào, bất kể phương thức rút tiền được chọn hoặc ưu tiên bởi khách hàng.

1.3 Admiral Markets có quyền giữ lại việc thực hiện Thanh toán và yêu cầu các tài liệu bổ sung bất kỳ lúc nào, hoặc để kiểm tra nguồn thanh toán hoặc nếu được coi là cần thiết bởi Admiral Markets.

2. Chi tiết thanh toán bổ sung

2.1 Chi tiết cụ thể hơn áp dụng cho Thanh toán (ví dụ: Giới hạn thanh toán, lịch trình thời gian, v.v.) sẽ được hiển thị trong Phòng của nhà giao dịch khi gửi yêu cầu Thanh toán, trong khi mỗi khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc lưu ý các chi tiết đó trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu Thanh toán nào.

3. Yêu cầu thanh toán sai hoặc không chính xác

3.1 Khách hàng được khuyến khích nên xem xét kĩ về bất kỳ sự không chính xác nào trong Yêu cầu về Thanh toán. Hơn nữa, trong trường hợp khách hàng đã thực hiện một yêu cầu Thanh toán sai hoặc không chính xác, Admiral Markets sẽ không có nghĩa vụ đòi lại Thanh toán từ Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán hoặc hoàn trả cho khách hàng bất kỳ khoản phí, chi phí nào khác xảy ra trong đó. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Admiral Markets đối với bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh do yêu cầu Thanh toán sai hoặc không chính xác.

4. Phí

4.1 Mở tài khoản giao dịch hoặc tài khoản thử là miễn phí.

4.2 Nếu đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản giao dịch của khách hàng khác với tiền tệ cơ sở của các quỹ được chuyển, số tiền được chuyển sẽ được chuyển đổi sang loại tiền gốc của tài khoản giao dịch của khách hàng. Tỷ giá hối đoái hàng ngày của ngân hàng người nhận Admiral Markets, đến nơi thanh toán được chỉ định, sẽ được sử dụng để chuyển đổi tiền.

4.3 Tiền nạp sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng trong vòng một ngày làm việc sau khi số tiền đã được phản ánh trong tài khoản ngân hàng Admiral Markets.

4.4 Nếu bất kỳ khoản phí dịch vụ ngân hàng bổ sung nào áp dụng cho việc chuyển khoản (từ ngân hàng nhận hoặc ngân hàng trung gian), số tiền sẽ được khấu trừ từ số tiền được chuyển. Do đó, khách hàng có thể nhận được số tiền dưới mức dự định ban đầu. Admiral Markets sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí dịch vụ nào được áp dụng đối với các chuyển khoản của các ngân hàng khác.

4.5 Nếu chuyển khoản đòi hỏi phải ghi nợ phí dịch vụ (nghĩa là phí dịch vụ chuyển tiền như “Tất cả chi phí cho người thụ hưởng” hoặc “Chi phí chung”) được thực hiện cho tài khoản ngân hàng Admiral Markets, các khoản phí sẽ được trừ vào số tiền được chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng.

4.6 Admiral Markets xử lý các khoản rút tiền từ tài khoản giao dịch của khách hàng trong cùng một ngày làm việc với điều kiện yêu cầu rút tiền đã đến Admiral Markets trước 17:00. Các yêu cầu rút tiền mà Admiral Markets nhận sau 17:00 vào các ngày làm việc hoặc cuối tuần, ngày lễ quốc gia và ngày lễ của ngân hàng sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

4.7 Phí áp dụng được tính bằng đồng tiền cơ sở được sử dụng trên tài khoản giao dịch của khách hàng - ví dụ: nếu đồng tiền cơ bản của tài khoản là AUD sẽ được tính bằng AUD, nếu đồng tiền cơ bản của tài khoản là EUR sẽ được áp dụng bằng EUR vv.

4.8 Xin lưu ý rằng giao dịch có thể đòi hỏi các khoản phí bổ sung, có liên quan đến rollovers (ví dụ: swaps hoặc phí lãi) cho các giao dịch trên bất kỳ công cụ nào được giữ qua đêm và tín dụng / debit điều chỉnh cho các giao dịch trên CFDs cổ tức và CFD chỉ số, theo các điều khoản và điều kiện được thiết lập trong phần Thông số hợp đồng của trang web của Admiral Markets.

5. Luật pháp địa phương

5.1 Theo luật và quy định liên quan đến dịch vụ tài chính và hoạt động tiền tệ có thể khác nhau rất nhiều từ khu vực này đến từng khu vực khác, mỗi khách hàng phải tự chịu trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của địa phương, đặc biệt với mọi khoản thuế phải trả hiện hành.

6. Trục trặc về hệ thống thanh toán

6.1 Mỗi khách hàng nên lưu ý về tính chất dễ xảy ra vốn có của sự cố, sự chậm trễ và / hoặc gián đoạn của các hệ thống thanh toán trực tuyến, cụ thể là có thể được liên kết tới Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Các khách hàng được khuyến khích giữ cho phần mềm chống vi-rút được cập nhật và liên tục kiểm tra máy tính của mình để tìm và diệt vi-rút.

6.2 Trong mọi trường hợp, Admiral Markets không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, trục trặc và / hoặc ngừng hoạt động của hệ thống thanh toán và / hoặc bất kỳ hệ thống kỹ thuật nào khác mà thuộc hoặc được điều hành bởi Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và / hoặc kết quả của sự chậm trễ đó, trục trặc và / hoặc cúp điện.